ပညာရေးဌာန

စဉ်အမည်/ ရာထူးသင်ကြားသောဘာသာရပ်ပညာအရည်အချင်းဓာတ်ပုံ
ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း
ကထိက
ပညာရေးသဘောတရားပညာရေးဘွဲ့
ဒေါ်ခင်မိုးကျော်
ကထိက
ပညာရေးသဘောတရားပညာရေးဘွဲ့

ဒေါ်ခင်သက်စုဝင်း
လ/ထ ကထိက
ပညာရေးသဘောတရား
ဒေါ်စုစုဝေ
လ/ထ ကထိက
ပညာရေးသဘောတရား
ဒေါ်နီလာစိမ်း
လ/ထ ကထိက
ပညာရေးသဘောတရား
ဒေါ်တင်မို့မို့ဆွေ
ကထိက
ပညာရေးစိတ်ပညာ
ဒေါ်ထွေးမြင့်ဆန်း
လ/ထ ကထိက
ပညာရေးစိတ်ပညာ
ဒေါ်သဲစုထွေး
လ/ထ ကထိက
ပညာရေးစိတ်ပညာ
ဒေါ်သက်သက်မာ
လ/ထ ကထိက
ပညာရေးစိတ်ပညာ
၁၀ဒေါ်လှိုင်ယမင်းချမ်းပညာရေးစိတ်ပညာ