ဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ်ကျောင်း
အုပ်ကြီး
(၁)
ဒု-ကျောင်း
အုပ်ကြီး
(၁)
ဌာနမှူး
(စီမံ)
(၁)
ဌနမှူး
(ဘဏ္ဍာ)
(၁)
ဌာန
မှူး
(စာပေ
သိပ္ပံ)
(၁)
ဌာနမှူး(စာပေ
ဝိဇ္ဇာ)
(၁)
ဌာနမှူး(ပ
ညာ
ရေး)
(၁)
ဌာနမှူး(ဘာ
သာ
စကား)
(၁)
ဌာနမှူး(သင်
ပြ
နည်း)
(၁)
ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)
(၁)
(၁)(၁)(၁)(လစ်လပ်)(၁)(၁)(၁)(၁)(၁)(၁)
ဌာန
ခွဲမှူး
(ဘဏ္ဍာ)
(၁)
မော်
ကွန်း
ထိန်း
(၁)
စာ
ကြည့်
တိုက်မှူး
(၁)
ဦး
စီးအရာရှိ
(စီမံ)(၁)

ဦးစီး
အရာရှိ
(ဝန်ထမ်း)
(၁)

ဦးစီး
အရာရှိ
(ဘဏ္ဍာ)
(၁)

ဦးစီး
အရာရှိ
(အင်/ယာ)
(၁)
လ/ထ
မော်ကွန်း
ထိန်း (၁)
လ/ထ
စာကြည့်
တိုက်မှူး (၁)
(လစ်
လပ်)
(၁)(၁)(လစ်
လပ်)
(လစ်
လပ်)
(လစ်
လပ်)
(လစ်
လပ်)
(၁)(၁)

ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ သရုပ်ပြ (စာပေသိပ္ပံ)နှင့် ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ (စာပေဝိဇ္ဇာ) ခန့်ထားစာရင်း

စဉ်ရာထူး

သင်္ချာ
(၂/၂/၂)
ရူပ
ဗေဒ
(၂/၂/၂)
ဓာတု
ဗေဒ
(၂/၂/၂)
ဇီဝ
ဗေဒ
(၂/၂/၂)
သမိုင်း
(၂/၂/၂)
ပထ
ဝီဝင်
(၂/၂/၂)
ဘောဂ
(၂/၂/၂)
မြန်မာစာ
(၂/၂/၂)
အင်္ဂ
လိပ်စာ
(၂/၂/၂)
ကထိက(၂)(၁)(၂)(၂)(လစ်လပ်)
(၂)
(၂)(၁)(၂)(၂)
(လစ်လပ်)(လစ်လပ်)
လ/ထ ကထိက(၂)(၂)(၂)(၂)(၂)(၂)(၂)(၂)(၂)
သရုပ်ပြ/နည်းပြ(လစ်လပ်)(၂)
(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

(လစ်လပ်)(၂)

ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ (ပညာရေး) ခန့်ထားစာရင်း

စဉ်ရာထူးစိတ်
ပညာ
(၃/၃/၃)
သဘော
တရား
(၃/၃/၃)
စက်မှု
(၁/၁/၁)
အိမ်
တွင်းမှု
(၁/၁/၁)
ပန်းချီ
(၁/၁/၁)
ဂီတ
(၁/၁/၁)
ကာယ
(၁/၁/၃)
စိုက်
ပျိုးရေး
(၁/၁/၂)
ကထိက(၁)(၂)(၁)
(၁)(၁)(၁)(၁)
(လစ်
လပ်)
(၂)
(လစ်
လပ်)
(၁)
(လစ်
လပ်)
(၁)
လ/ထ
ကထိက
(၃)(၃)(၁)(၁)(၁)(၁)(၁)
(လစ်
လပ်)
(၁)
နည်းပြ(၁)(၁)(၁)(၁)
(လစ်
လပ်) (၂)
(လစ်
လပ်)
(၃)

(လစ်
လပ်)
(၁)

(လစ်
လပ်)
(၁)
(လစ်
လပ်)
(၂)
(လစ်
လပ်)
(၂)
လ/ထ
နည်းပြ